Tájékoztató az óvodai jelentkezésről

2021 - 2022-es nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Lakosságot,

hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját

a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődébe a fenntartó

2021. április 27 -28 . 8:00-16:00 óra között határozta meg.

A 2021/2022 nevelési illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló
19/2021 (III.10.) EMMi határozat értelmében

jelentkezések elektronikus úton történő beadására

2021. április 28- ig van lehetőség

az alábbi e-mail címen: ovoda@many.hu

A jelentkezési dokumentumokat folyamatosan fogadjuk.

A közösség egészségének védelme érdekében a járványügyi intézkedésekkel összhangban lehetőség szerint nem történik személyes találkozás a jelentkezések lebonyolítása során. Indokolt esetben személyes ügyintézésre is lehetőséget biztosítunk 2021. április 27 és 28. közötti időszakban, előzetes telefonon (Tel:22/262-278) történő időpont egyeztetést követően.

A jelentkezési célú e-mailben lehetőség szerint kérjük csatolni:

- „Óvodai felvételi iránti kérelem” című dokumentum aláírt, szkennelt vagy lefotózott másolatát.

A dokumentumok listája  elérhető : www.many.hu és www.manyimesevar.ovi.hu oldalon

A korábbi évek hagyományaitól eltérően az óvodánkban „Óvodakóstolgató”, szülői tájékoztató szervezésére, a járványügyi intézkedések miatt, nem kerül sor, így pedagógusainkkal való személyes találkozásra nincs lehetőség
.

Az óvoda felvételi körzete:  Mány község közigazgatási területe

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (3) szerint elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.

A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde az Alapító Okirata szerint ellátja:

-          A Sajátos Nevelési igényű gyermekeket

-          és a Nemzetiségi nevelést 

Az óvodakötelezettségről: 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, melyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévbe óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.(EMMI r. 20/2012.) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre

a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2021. május 28-ig írásban értesíti a szülőket.

A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi értesítő tartalmazza.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben

vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a járási hivatal folytatja le és bizonyosság esetén 500.000 -Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük intézménybe történő beíratásáról.

Mány, 2021. március 23.                                                Gagyiné Páldi Hajnalka           
                                                                                                   Intézményvezető