Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tájékoztató az óvodai jelentkezésről

2024 /2025-ös nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Lakosságot,

hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját

a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődébe a fenntartó

2024. április 23 -24. 8:00-16:00 óra között határozta meg,

Az aktuális járványügyi intézkedések figyelembevételével

a jelentkezések elsősorban személyesen történnek,
de természetesen van lehetőség elektronikus úton is beadásra.

2024. április 24- ig van lehetőség

az alábbi e-mail címen: ovoda@many.hu

A jelentkezési dokumentumokat folyamatosan fogadjuk.

 

A jelentkezési célú e-mailben lehetőség szerint kérjük csatolni:

- „Óvodai felvételi iránti kérelem” című dokumentum aláírt, szkennelt vagy lefotózott másolatát.

A dokumentumok listája  elérhető : www.many.hu és www.manyimesevar.ovi.hu oldalon

A korábbi évek hagyományaihoz híven az óvodánkban „Óvodakóstolgató”, szülői tájékoztató szervezésére is sor kerül, így pedagógusainkkal való személyes találkozásra is van lehetőség 2024.04.04-én
.

A jelentkezéskor kell bemutatni a beíratkozáshoz szükséges iratokat. (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya)

 

Az óvoda felvételi körzete:  Mány község közigazgatási területe

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (3) szerint elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.

A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde az Alapító Okirata szerint ellátja:

-          A Sajátos Nevelési igényű gyermekeket

-         és a Nemzetiségi nevelést 

Az óvodakötelezettségről: 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, melyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

Az Oktatási Hivatal 2024. április 15-ig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévbe óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.(EMMI r. 20/2012.) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2024-2025-ös nevelési évre

a 2021. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2024. szeptember 1-től óvodakötelesek

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2024. május 31-ig írásban értesíti a szülőket.

A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi értesítő tartalmazza.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben

vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a járási hivatal folytatja le és bizonyosság esetén 500.000 -Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük intézménybe történő beíratásáról.

Mány, 2024. március 08.                                                Moldovánné Velenczei Petra         
                                                                                                            Főigazgató

A dokumentum nem megjeleníthető!